Home

Lineáris regresszió spss

Lineáris regresszió Dr

 1. ációs együttható (a korrelációs együttható négyzete), r 2 azt mutatja meg, hogy az x-től való függés mennyiben magyarázza meg az y variabilitását. Ha r 2. közelít a 0-hoz, akkor az x nem magyarázza az y.
 2. Regresszió számítás az SPSS-ben Kvantitatív statisztikai módszerek Petrovics Petra • Gazdaságtudományi Kar • Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet Lineáris regressziós modell • X és Y közötti kapcsolatot ábrázoló egyenes. • Az Y függ: • x 1,
 3. I demonstrate how to perform a linear regression analysis in SPSS. The data consist of two variables: (1) independent variable (years of education), and (2).
 4. By default, SPSS now adds a linear regression line to our scatterplot. The result is shown below. We now have some first basic answers to our research questions. R 2 = 0.403 indicates that IQ accounts for some 40.3% of the variance in performance scores. That is, IQ predicts performance fairly well in this sample
 5. Ha a scatterplotban megjelenő kapcsolat nem lineáris, akkor nem lineáris regressziós elemzést kell futtatnia, polinom regressziót kell végrehajtania, vagy átalakíthatja az adatait, amelyeket SPSS statisztikák segítségével végezhet., A mi továbbfejlesztett útmutatók, megmutatjuk, hogyan: (a) hozzon létre egy scatterplot, hogy ellenőrizze a linearitás végrehajtása.

Lineáris regresszió futtatása SPSS-ben és hivatkozása . A lineáris regressziót kétféleképpen is vizsgálhatjuk - Az egyik lehetőség a Curve Estimation vizsgálat, ahol egyetlen függő változó és egy független változó kapcsolatát lehet felderíteni, regressziós egyenlet készítésével SPSS gyakorlatok.....200 2.5.3.1. Lineáris regresszió (A fizetések függése a kortól és a gyakorlati időtől).....200 2.5.3.2. Lineáris regresszió kategoriális független változóval (A fizetések függése a kortó IBM SPSS Statistics Regressziós elemzések Informatikai Tudományok Doktori Iskola IBM SPSS Statistics Regressziós elemzések Informatikai Tudományok Doktori Iskola Bináris logisztikus regresszió Egy bank kölcsönkihelyezésért felelős vezetője alkalmas bináris logisztikus regressziós modellel kívánja tanulmányozni a bank 700 jelenlegi ügyfelének rendelkezésre álló adatait. Az SPSS segítségével túlléphetünk az összegző alapstatisztikákon és a táblázatkezelők által nyújtott lehetőségeken, mert az SPSS tartalmazza a legnépszerűbb statisztikai eljárásokat, úgymint a gyakoriságok, kereszttáblák, leíró statisztikák, faktor-, regresszió-, megbízhatósági és klaszteranalízis. A jelenségek többségére inkább az igaz, hogy kialakulásukért több tényező a felelős. Ezen magyarázóváltozókat visszük be az SPSS-be független változókként a többváltozós lineáris regresszió során. A függő változót eredményváltozónak (bináris változónak) is nevezik, a magyarázó változók pedig dummy változó

SPSS Korrespondencia, Regresszió I. feladato Többszörös lineáris regresszió_____109 Nemlineáris regresszió _____112 Kovariánsok alkalmazása a lineáris modellben_____115 Az SPSS-be már beolvasott adatok oszlop, címke, stb. kiegészít ı adatait már meglév ı adatbázisból is beolvashatjuk Az SPSS 'Advanced Statistics' programjainak alkalmazása a statisztikai adatelemzés során Az alkalmazott algoritmusokról. A parancsok ABC sorrendben: Nlr Nem-lineáris regresszió A leírás elejére! Az egyes parancsok rövid leírása Coxreg A hazard függvény Cox regressziója

lineáris regressziós számítást végzünk. A korreláció és a regresszió között sok a hasonlóság, ha a korreláció mérőszáma az un. korrelációs koefficiens szignifikáns, akkor mindig szignifikáns lesz a lineáris regresszió is. • A leggyakrabban használt és az orvosi irodalomban igen gyakran megtalálható eljárások Mindenekelőtt szerettem volna egy könnyen értelmezhető, minden SPSS vagy táblázat- és adatbázis kezelési előtanulmányokkal nem rendelkező olvasó számára is teljes értékűen használható könyvet készíteni az SPSS használatáról. A könyvben igyekeztem a már jól bevált, a témával foglakozó szakirodalom legjob SPSS bevezető SPSS kezelői felülete, az adatok SPSS-be való beolvasása, feldolgozása. Output felépítése. SSm, SSr, MSm, MSr, kapcsolat a lineáris regresszió és az ANOVA között statgyak-07-anova-03 - melyik csoportok különböznek egymástól, posthoc és kontrasztvizsgálat különbsége, posthoc részletesen statgyak-07. 20. táblázat. Az ANOVA táblázat a regressziós egyenes által magyarázott (13667,556) és nem magyarázott (10758,444) szórásnégyzetet mutatja

az SPSS-ben elvégezhető elemzés technikája és a mintapélda eredményeinek értelmezése követik egymást. A matematikai alapok ismertetése során kitérünk az adatok előkészítésére is. Az SPSS 20.0 változatán alapul az elemzési lehetőségek bemutatása, és a futtatá A többszörös lineáris regresszió egy függő változó (Y) és kettő vagy több független változó (magyarázó változó) (X 1, X 2 X i) közötti kapcsolat leírására szolgáló statisztikai eljárásmód. Azonos kísérleti mintát (vizsgálati személyek csoportja, állatmodellek) leíró változókat a független változóknak a függő változóra vonatkozó prediktív. Huzsvai - Vincze: SPSS-könyv ELŐSZÓ A könyv megírásakor az egyik fontos célunk az volt, hogy a statisztikai és biometriai módszereket konkrét számítógépes környezetben mutassuk be

Használni akarom a lineáris regresszió modell, de szeretném használni rendes legkisebb négyzetek, amely szerintem egyfajta lineáris regresszió.Az általam használt szoftver az SPSS. Csak lineáris regressziója van, részleges legkisebb négyzetek és 2 fokozatú legkisebb négyzetek ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN Elmondható, hogy az alábbi lineáris összefüggés adható meg a matemati-kától való aggódás és a matematika teljesítmény között: Teljesítmény = 502,380+31,458*Morál Ez tehát azt jelenti, hogy minél jobb a morál a diákok között, annál jobb telje

Linear Regression - SPSS (part 1) - YouTub

 1. b) Illesszen lineáris regresszió függvényt az adatokra SPSS segítségével! A adatokat felirat nélkül másoljuk át az SPSS Data view nézetébe, majd a Variable view nézetben írjuk be a változók neveit. Az SPSS-ben a kétváltozós regresszió függvé nyt a
 2. Az Explore menüpontban az SPSS egy úgynevezett stem&leaf ábrát is kirajzol, amely egy gyakorisági ábra, és felsorolja az egyes csoportokban előforduló értékeket. A megfigyelt érték utolsó számjegye a levél (leaf). Az ábrából látható, hogy összesen 14 fő 20-21 év közötti ügyfélnek folyósította
 3. 4.4.2 A kétváltozós lineáris regresszió számítási menete. 4.4.3 Nem lineáris összefüggések. 4.4.4 Logaritmikus regressziók (Major Klára) 4.4.5 Többváltozós regresszió. 4.4.6 Többváltozós lineáris regresszió az SPSS-ben (Jakobi Ákos) 4.5 A térbeliség regresszió-elemzése. 4.5.1

SPSS Simple Linear Regression - Tutorial & Exampl

3.1 Lineáris regresszió 10. 3.1.1 A lineáris regressziós modell 11. 3.2 Logisztikus regresszió 12. 3.2.1 Összegzés 12. 3.2.2 A modell felépítése 12. 4. Logisztikus regresszió az SPSS rendszerében 15. 5. Hitelelemzés az spss rendszerében 26. 6. Összegzés 32. Irodalomjegyzék 33 Táblázat- és ábrajegyzék. 1. ábra: A scoring. Logisztikus regresszió •A logisztikus regresszió két egymást kölcsönösen kizáró kategória bekövetkezési esélyeinek az egymáshoz való arányát, vagyis az odds mértékét modellezi x i magyarázó változók értékeinek az ismeretében. Forrás: Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások; KSH, Budapest, 2003. SPSS Output - Linear Regression. Bár a . lineáris regresszió. outputja jóval részletesebb, nem mond sokkal többet, mint a . görbeillesztés. Az eredményeket összevetve a fenti értékekkel, jelentésük könnyen tisztázható. Nem esett viszont szó az . F-próbaról, mely mindkét eredménylistában szerepel

Általánosított lineáris modell / Generalized linear models (GENLIN): GENLIN tartalmazza nemcsak az olyan széleskörűen használt modelleket, mint a lineáris regresszió normális eloszlású válaszok esetén, logisztikus modellek bináris adatokhoz, hanem számos hasznos statisztikai modellt A többváltozós lineáris regresszió A Y célváltozó és a lineáris becslés közötti kapcsolat: A becslés hibavektora, maradékösszeg, regressziós összeg: A becslést befolyásoló pontok feltárása A többváltozós lineáris regresszió A mátrix szimmetrikus, hii diagonális elemei azt mutatják, hogy az i-edik eset mekkora.

Többváltozós regresszió | többváltozós (ötváltozós

Lineáris regressziós analízis az SPSS statisztikákban

Regresszió-elemzés (példa) 34 • Elemzési lépések 1. Pontdiagram vizsgálata 2. Regressziós egyenes felírása 3. Paraméterbecslés (legkisebb négyzetek módszere) 4. Lineáris kapcsolat kimutatása 5. Kapcsolat erősségének vizsgálata • Feladat o Paraméterek • átlagtempó • átlagéletko

StatOkos - Korreláció és Regresszi

Whoops! There was a problem previewing 11 Korreláció és lineáris regresszió.pdf. Retrying Azt kell, hogy végezzen OLS regresszió SPSS szakdolgozatom. Arra gondoltam, milyen lépéseket végző OLS regresszió? (1) SPSS - elemzése - regresszió - Lineáris? Ez korrekt? (2) Ha fel kontroll változó? és mik a lépések futtatni? Köszönöm kereszttábla, egy- és többszempontos varianciaelemzés, lineáris regresszió elemzés, faktorelemzés és a klaszterelemzés módszere kerül bemutatásra. A módszereket ugyanazon SPSS az itt rögzített értékeket az adott változóból. Jellemzően 9, 99, 999 jelöléseket.

Példa a faktoranalízisre | Dr

Gyakorlati útmutató az SPSS statisztikai program használatáho

Az SPSS programcsomag használatával párhuzamosan mutatja be, hogy milyen technikákkal lehet rendet vágni az adatok dzsungelében. Így ismerkedhet meg az olvasó a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter-elemzéssel. Részletesen tárgyalja az ANOVA, a lineáris regresszió, az út. SPSS output táblázatait, külsõk számára is érthetõvé tenni, hogy mit is üzennek a fel- variancia-analízisre, a lineáris regresszió-számításra, az útmodellekre, a diszkriminancia-analízisre, a többdimenziós skálázásra és a logisztikus regressziór 23. táblázat: A lineáris regresszió modelljének ANOVA táblája (saját szerkesztés, SPSS)..... 137 24. táblázat: A lineáris regresszió modelljének koefficiensei (saját szerkesztés, SPSS Varianciaelemzés, ANOVA, Korreláció, Regresszió, Faktoranalízis, Főkomponens elemzés, Klaszteranalízis, Logisztikus regresszió, Diszkriminancia analízi A lineáris regresszió jó módszer lenne ennek az elemzésnek. A regressziós egyenlet Amikor egy független változóval végez regresszióanalízist, a regressziós egyenlet Y = a + b * X ahol Y a függő változó, X a független változó, a az konstans (vagy metszéspont) és b a meredekség a regressziós vonal

Többváltozós lineáris regresszió SPSSABC

Lineáris regresszió Folytonos Folytonos SPSS vagy a SAS. (Eddig a lépésig a teendők megegyeznek a faktor-analízissel.) A diszkrimináló függvények kiszámítása és statisztikai szignifikancia és validitás meghatározása. A diszkrimináló függvények olyan függvények, amelyek a legnagyobb különbséget produkálják a. Az általános elveket számos példával illusztráljuk, továbbá az SPSS programcsomag segítségével begyakoroljuk. 8. c. Lineáris regresszió. Regressziófüggvény. Lineáris regresszió, polinomiális regresszió, lineárisra visszavezethető kétparaméteres regressziók. A legkisebb négyzetek módszere Háttértényezők hatásának vizsgálata hierarchikus lineáris modellekkel 9 A lineáris regresszió és alkalmazásának korlátai Célunk a lineáris regresszió és a különböző hierarchikus modellek közötti különbségek bemutatása. A lineáris regresszió alkalmazásának egyik feltétele a megfigyelések függet-lensége

SPSS Korrespondencia, Regresszió I

Többváltozós lineáris regresszió. Modellépítés, együttes-, parciális és többszörös korrelációs együtthatók. Loglin regresszió. Nemlineáris regresszió. 13. Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe (Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. Az egyszerű lineáris regresszió értékelése. Lineáris regressziót hajtottunk végre, hogy megvizsgáljuk a GDP hatását az öngyilkossági ráta alakulására. A GDP 1 dolláros emelkedése esetén az öngyilkossági arány átlagosan 0,0026-del nő ( \(F(1, 98)=45,97; p < 0.0001\) ) A többszörös lineáris regresszió egy függő változó (dependent variable: y) és kettő vagy több független változó (magyarázó változó; explanatory/ independent variable: x) közötti kapcsolat leírására szolgáló statisztikai eljárásmód. Azonos kísérleti mintát (vizsgálati személyek csoportja, állatmodellek) leíró változókat a független változóknak a függő.

A statisztika eszköztárában a lineáris regresszió egy olyan paraméteres regressziós modell, mely feltételezi a magyarázó- és a magyarázott változó közti lineáris kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy lineáris regresszió becslése során a mintavételi adatok pontfelhőjére igyekszünk egyenest[1] illeszteni • Többszörös lineáris regresszió. Multikollinearitás. • Nem lineáris regresszió-analízis. Elaszticitás, parciális elaszticitás. • Idősorok analízise. Az idősorok dekompoziciója. • Idősorok analízise. Trend analízis: mozgó átlagolás, analitikus trendszámítás (lineáris regresszió). Szezonalitás jellege és. Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02. Correlation & Linear Regression in SPSS Types of dependence association between two nominal data mixed.

Részletesen tárgyalja az ANOVA, a lineáris regresszió, az útelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető probléma-típusokat. Minden SPSS-beli eljáráshoz hozzákapcsolja az alkalmazhatóság feltételeinek és az output-ok értelmezésének tárgyalását A többszörös lineáris regresszió egy függő változó és kettő vagy több független változó közötti kapcsolat leírására szolgáló statisztikai eljárásmód. Azonos kísérleti mintát leíró változókat a független változóknak a függő változóra vonatkozó prediktív képességét mutatja. Választ próbál adni arra, hogy a független változók egységnyi.

SPSS Advanced Statistics leírás

 1. Lineáris regresszió kategoriális független változóval (A fizetések függése a kortól és a beosztástól) 159 2.5.3.3. Nemlineáris regresszió (Kapcsolat a gépkocsik fogyasztása és teljesítménye között) 163 2.5.3.4. A fogyasztás kifejezése a többi változó lineáris regressziójával 165 2.6. Az általános lineáris modell.
 2. 4.4.2 A kétváltozós lineáris regresszió számítási menete 4.4.3 Nem lineáris összefüggések 4.4.4 Logaritmikus regressziók (Major Klára) 4.4.5 Többváltozós regresszió 4.4.6 Többváltozós lineáris regresszió az SPSS-ben (Jakobi Ákos) 4.5 A TÉRBELISÉG REGRESSZIÓ-ELEMZÉSE 4.5.1
 3. 3. előadás: Többváltozós regressziószámítás A tankönyv 4. fejezete Kovács Erzsébe
 4. A fitted linear regression model can be used to identify the relationship between a single predictor variable x j and the response variable y when all the other predictor variables in the model are held fixed. Specifically, the interpretation of β j is the expected change in y for a one-unit change in x j when the other covariates are held fixed—that is, the expected value of the partial.

trendelemzést MS EXCEL 2007 (lineáris regresszió) és SPSS 14 programmal (exponenciális simítás, ARIMA-modellek) végeztem, vizsgáltam a gemenci hullámtér elöntésével járó napok és periódusok számának időbeli alakulását is. A dunai vízállás Nyéki-Holt-Dunára gyakorolt hatását a 2003-2008 közötti idősza Az általános elveket számos példával illusztráljuk, továbbá az SPSS programcsomag segítségével begyakoroljuk. Tematika. Paraméterbecslések. Alapfogalmak: minta, statisztika, paraméter példák. Regressziófüggvény. Lineáris regresszió, polinomiális regresszió, lineárisra visszavezethető kétparaméteres regressziók. A.

Kétváltozós regresszió. A kétváltozós lineáris regresszió modellje Legyen X egy tényezőváltozó és Y egy eredményváltozó, a megfigyelt értékpárokat pedig jelölje (i = 1, 2,., n).Tételezzük fel, hogy X lineáris törvényszerűség szerint fejti ki hatását Y-ra Kétváltozós lineáris regresszió Sokasági egyenlet: = + ∗ + Ahol, 0: konstans, =0esetén az =0+ 1. 7.11. Táblázat: A 6 magyarázó változós lineáris modell összefoglaló táblázata az SPSS modulból 154 7.12. Táblázat: A lineáris regresszió paraméterei és szignifikancia szintjük 154 7.13. Táblázat: A négyváltozós regressziós modell összefoglaló táblázata 155 7.14 Kutatásmódszertan II jegyzet lineáris regresszió (linear regression) összefüggés vizsgálat. azt vizsgáljuk, hogyan hat az egyik változó másikra. folytono

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése II.-A magyarázó változóra vonatkozó feltételek tesztelése - Petrovics Petra SPSS (Feladat) y -árbevétel x1-vagyon x2-létszám 1 35 54 98 2 27 52 120 3 42 50 95 10 véletlenszerűen kiválasztott vállalat adatai a következők: 4 47 58 14 A lineáris regresszió egy közös statisztikai módszer, amely a gépi tanulásban lett elfogadva, és számos új módszerrel bővült a vonal-és mérési hibákkal. Egyszerűen fogalmazva, a regresszió egy numerikus cél előrejelzésére utal. A lineáris regresszió még mindig jó választás, ha egy egyszerű prediktív feladathoz. Modul áttekintése. Ez a cikk azt ismerteti, hogyan használható a lineáris regressziós modul Azure Machine learning Studio (klasszikus), egy kísérletben használható lineáris regressziós modell létrehozásához. Lineáris regressziós kísérlet egy lineáris kapcsolat létrehozására egy vagy több független változó és egy numerikus eredmény, vagy egy függő változó között * Lineáris regresszió * Nemlineáris regresszió * Mediáló és moderáló hatások vizsgálata Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd, Aug 17, 2007 - link Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez Bp. Typotex 2002 HUZSVAI LÁSZLÓ - VINCZE SZILVIA SPSS-köny

Leíró statisztika: Minimum és maximum | SPSSABCA módusz fogalma - mit jelent, mikor és hogyan elemezzük

Hogy a regresszió valódi-e, azt onnan tudjuk eldönteni, hogy a b1 együtthatóhoz tartozó szignifikancia szint 0, ami kisebb, mint 0,05. Ez alapján a lineáris regresszió függvény reálisnak mondható. Az ANOVA táblában is hasonló eredményre jutunk, ha megvizsgáljuk a szignifikanciaszintet A statisztika eszköztárában a lineáris regresszió egy olyan paraméteres regressziós modell, mely feltételezi a magyarázó- és a magyarázott változó közti lineáris kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy lineáris regresszió becslése során a mintavételi adatok pontfelhőjére igyekszünk egyenest illeszteni. A lineáris kapcsolat a következőképpen fejezhető ki: y = β 0 + β 1. Lineáris regresszió . Variancia-analízis . Diszkriminancia-elemzés . Hierarchikus loglineáris modellek . Logisztikus regresszió · Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Eötvös Kiad Többváltozós lineáris regresszió Főkomponens-analízis A többváltozós lineáris regresszió III. Főkomponens-analízis 6. előadás Nominális változók a lineáris modellben Logisztikus regresszió Főkomponens-analízis 2018. október8. 6. előadás A többváltozós lineáris regresszió III., Főkomponens-analízi

Többváltozós lineáris regresszió Főkomponens-analízis A többváltozós lineáris regresszió III. Főkomponens-analízis 6-7. előadás Nominális változók a lineáris modellben Logisztikus regresszió Főkomponens-analízis 2017. október10-17. 6-7. előadás A többváltozós lineáris regresszió III., Főkomponens-analízi Részletesen tárgyalja az ANOVA, a lineáris regresszió, az útelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető probléma-típusokat. Minden SPSS -beli eljáráshoz hozzákapcsolja az alkalmazhatóság feltételeinek és az output-ok értelmezésének tárgyalását A többváltozós lineáris regresszió a polinomiális regresszió speciális esete. A polinomiális regresszió a többváltozós lineáris regresszió a speciális esete. A szakaszonkénti lineáris regressziónál adott töréspontokhoz poligont illesztünk. Logisztikus regressziónál a függő változó dichotóm 1.2 Egyszerű lineáris regresszió : 1.2.1 Milyen mértékű elégedettséget von maga után a fizetésemelés? 1.2.2 Szisztematikus kapcsolat változók között : 1.2.3 Lineáris (egyenes) kapcsolat jellemzése : 1.2.4. A lineáris regressziós modell : 1.2.5 Mire használhatjuk ezt a módszert? 1.2.6 Négyzetes korrelációs együtthat lineáris regresszió segítségével, azonban fontos azt kiemelni, hogy a regresszióval nem ok-okozati viszony feltárására törekedtünk, hanem a GII és a jóléti mutatók közti kapcsolat mélyebb vizsgálatokhoz az IMB SPSS 23 verzióját alkalmaztuk

Lineáris egyenes illesztése ponthalmazra. A statisztika eszköztárában a lineáris regresszió egy olyan paraméteres regressziós modell, mely feltételezi a magyarázó- (X) és a magyarázott (y) változó közti (paramétereiben) lineáris kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy lineáris regresszió becslése során a mintavételi adatok pontfelhőjére igyekszünk egyenest illeszteni Változók kapcsolatának vizsgálata Pontdiagram Lineáris regresszió, megmagyarázott variancia A korrelációs együttható és főbb tulajdonságai A korrelációs együtthatóra vonatkozó hipotézisek vizsgálata A parciális korrelációs együttható és főbb tulajdonságai Rangkorrelációk (Spearman, Kendall) 4 Egy és kétminás t-próba az SPSS-ben Variancia analízis Variancia analízis a táblázatkezel ő alapeszközeivel Elemzés az EXCEL adatelemz ő eljárásaival Elemzés az SPSS adatelemz ő rendszerrel Korreláció és regresszió számítás Kétváltozós lineáris korreláció és regressziószámítás a táblázatkezel ő alapeszközeive náltuk, ami egy ingyenesen letölthető plug-in az SPSS-programcsomaghoz. A mérés mintáját 4111 tanuló alkotja, akik 107073 tanulót reprezentálnak. A lineáris regresszió és alkalmazásának korlátai Célunk a lineáris regresszió és a különböző hierarchikus modellek közötti különbsége

lineáris regresszió - kategoriális prediktorok, interakciók; ANOVA és lineáris regresszió. Többutas ANOVA, unbalanced design, sequantial sum of squares. logisztikus regresszió. az előbbiek egyetlen keretben: Generalized Linear Models; döntési fák (Classification And Regression Tree, CART) a logisztikus regresszió. Az eredmények értelmezése. Az adatok transzformálása, logikai műveletek, adatszűrés lehetőségei és alkalmazási feltételei. Ismérvek közötti kapcsolatok. Rangkorreláció, korreláció és lineáris regresszió értelmezése meghatározása. Az elemzések SPSS-el történő bemutatása Lineáris és kvadratikus diszkriminancia analízis. Új eset osztályba sorolása a diszkrimináns függvények segítségével. A diszkriminancia modell validálása. A modell osztályozó képességének mérése. eaA módszer előfeltételeinek ellenőrzése. (2 ) (Naresh K. Malhotra 600-633 ) - Logisztikus regresszió. Az ods fogalma